квартира срок без посредников

квартира срок без посредников
29Jul 2013

квартира срок без посредников

Игровой сервер

( TR ) 19 Ocak Komitesi Manifestosu 2010, Ocak 19 da Stanislav Markelov ve Anastasia Baburova  cinayetinin bir y?l ard?ndan, biz, antifa?ist y?r?y???n ?rg?tleyenleri olarak, hepinizi Neo-Nazizme kar?? kampanyam?za kat?lmaya ?a??r?yoruz. Fa?izm kelimesi bug?n d?ped?z anlam?n? kaybetmi?tir. Kar??tlar?n? “fa?ist” olarak damgalamaktan ka??nan bir politik hareket bulmak neredeyse imkans?zd?r. Ancak bu kavram?n ba?ka manidar anlamlar? da vard?r. Bunlar?n ?o?u bug?n?n Rusya’s?nda olanlarla do?rudan ili?kilidir. Baz? insanlar i?in, fa?izm otoriter toplumlar?n ?z?nde olan a??r? tahamm?ls?zl?kt?r. Baz?lar? i?in, s?m?r? ve bask? ideolojisidir. Di?erleri i?in hala gizli paramiliter birimlerin otoritelerini,  demokratik hareketleri bast?rmak i?in kullanmas?d?r. Son olarak baz?lar?na g?re, fa?izm, avukat Stanislav Markelov ve gazeteci Nastya Baburova, gen? antifa?istler Fyodor Filatov ve Ivan Khutorskoi, etnograf Nikolai Girenko, Yakutia’l? satran? oyuncusu Sergei Nikolaev, Buryatia’l? programc? Bair Sambuev, ve ba?ka y?zlerce iyi insan?n katili olan g??t?r. Fa?izmi bu ?ekilde tarif edenler; d??manlar?n? Rus – Rus olmayan, ?ocuk – yeti?kin, rahip – punk rock hayran?, gen? aktivist ya da Orta Asyal? savunmas?z kap?c? diye ay?rmaz. Ancak bu tan?m meslesi de?ildir. B?t?n katiller tek ve ayn? ?evreden gelir. Bunlar?n ancak birlikte bir ?abayla, politik aktivistleri ve politikac?lara g?venmeyen insanlarla siyasal s?rece dahil olan insanlar? ay?ran engellerin ?stesinden gelmekle m?mk?n olabilir. Bu ama?la, farkl? politik inan?lara sahip insanlarla kendilerini apolitik saysa da Rusya’da fa?izmin y?kseli?inin net bir kar??l?k bulmas? gerekti?ine inanan insanlar? biraraya getirecek bir antifa?ist inisiyatif ?rg?tl?yoruz. Neo-naziler de?i?ti. Art?k sadece pazar yerlerine sald?rm?yorlar, politik kar??tlar?n?n varoldu?u konser salonlar?n?, kiliseleri, kafeleri, demiryollar?n?, ve bina giri?lerini havaya u?uruyorlar. Art?k fa?istler sadece sokaktaki insanlara sald?rm?yorlar, ayr?ca onlar? katlediliyorlar. Neo-nazi ter?r?  art?k bir ger?ektir. E?er bu daha fazla devam ederse, Rusya, etnik temizli?in ve etnik i? sava??n harab etti?i bir ?lkeye d?necek. Herkesi buna seyirci kalmamaya ?a??r?yoruz. Eylem, hemen ?imdi: elinizden gelen her yolla  bir ses verin. Ayr?ca tan?nm?? ve sayg?n insanlar? –akademisyenleri, sanat??lar?, yazarlar? ve entellekt?elleri- davam?za isimleriyle destek vermeleri i?in ?a??r?yoruz. ?nan?yoruz ki Rusya’daki neo-nazi belas?na kar?? verilen m?cadele yeni bir seviyeye ta??nmal?. Gen?lik altk?lt?rlerinin ve aktivist gruplar?n ?tesine ula?an kitlesel bir dayan??maya d?n??meli. ?nsanlar?n politikaya kar?? duyduklar? anla??labilir nefret, neo-Nazi tehditini fark etmelerinin ?n?ne ge?memeli. Bug?n ?? temel g?revimiz oldu?una inan?yoruz. ?lki,  Neo-nazi ve ?rk??lara, b?rokratlar?n ya da kadrola?m?? politikac?lar?n a??k ya da kapal? deste?ini engellememiz gerek. ?kincisi, a??r? sa?c? ?rg?tleri siyaset meydan?ndan uzakla?t?rmak zorunday?z. ???nc?s? radikal sa?c? ?eteleri kullanarak sosyal ve politik aktivistlerin tehdit edilmesine ve katletmesine bir son vermeliyiz. 19 Ocak 2009’da her ?ehirden ve ?lkeden insanlar?, davam?zla dayan??ma g?stermeye soka?a ??kmaya ?a??r?yoruz.


Pricing Tables

BASIC PACKAGE

$ 24.99
- monthly -
 • Up to 1000 members

 • 1 GB storage

 • Normal security

 • Admin panel

 • Free support

 • 50 email addresses

SIGN UP NOW

VIP PACKAGE

$ 99.99
- one time fee -
 • Way too many members

 • Much space and cosmic space

 • Foldable time machine

 • Real life undo button

 • Telepathic support

 • T-shirt and toaster

SIGN UP NOW

PRO PACKAGE

$ 44.99
- monthly -
 • Up to 10,000 members

 • 10 GB storage

 • Enhanced security

 • Admin panel

 • Free support

 • 200 email addresses

SIGN UP NOW

Copyright © 2013. Designed and developed by WiseGuys Studio